ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole nr 37 "Pozytywka"
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ STANOWISK ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH, KOMPETENCJE ZAWODOWE:

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: mgr Iwona Dolczewska
Wicedyrektor: mgr Elżbieta Przymuszała
Główny księgowy - mgr inż. Anna Mally
Specjalista ds. kadr - Danuta Jastrzębska
starszy intendent - Krystyna Solska
Specjalista ds płac - mgr Anna Grzesiewicz
Inspektor ds. BHP - Marek Wytyk
 
Dyrektor przedszkola w szczególności:
 1. Kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 6. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.
 7. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.
 8. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 9. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
 10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, w tym z nadanego pełnomocnictwa:
  • Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym przedszkola po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
  • Powołuje i odwołuje głównego księgowego przedszkola w porozumieniu ze skarbnikiem miasta.
  • Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania przedszkola.
  • Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
  • Tworzy plan finansowy przedszkola w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra.
  • Zawiera w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia jednostki oświatowej na czas nieokreślony pod warunkiem zabezpieczenia w pierwszej kolejności pomieszczeń na zajęcia edukacyjne dla dzieci.
  • Nabywa środki trwałe /ruchomości/ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Zakres zadań i obowiązków wicedyrektora
 1. Stały nadzór pedagogiczny nad pracą wszystkich nauczycielek:
  • Udzielanie instruktażu, wskazówek metodycznych.
  • Wskazywanie literatury pedagogicznej.
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej.
  • Realizacja założeń rocznego planu pracy przedszkola.
  • Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców, zebrań, organizowanie systemu informacyjnego dla rodziców.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym.
 2. Prowadzenie hospitacji form pracy nauczyciela z dziećmi.
 3. Prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli.
 4. Kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacją pedagogiczną:
  • Dzienniki zajęć /zapisy pracy dziennej, dane dziecka, osobodni/.
  • Plany działań edukacyjnych nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi.
  • Dokumentacja dotycząca obserwacji dzieci.
 5. Sprawdzanie zgodności sporządzonych odpisów za każdy miesiąc obecności dziecka w przedszkolu. Prowadzenie instruktażu dla nauczycieli.
 6. Prowadzenie dokumentacji dzieci przyjętych do przedszkola, dzieci wypisanych z przedszkola. Dokumentacja statystyczna liczby wychowanków przedszkola.
 7. Kontrola i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgozbioru i biblioteki przedszkolnej.
 8. Kontrola czystości i estetyki całego I piętra budynku przedszkola.
 9. Realizowanie zadań profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i pracowników - nadzór:
  • Występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników,
  • Wyposażenie apteczek pierwszej pomocy,
  • Próbki żywności.
 10. Nadzór nad stanem terenu zabaw dla dzieci:
  • Egzekwowanie ładu i porządku na placach zabaw i przyległych terenach /chodniki, jezdnia/,
  • Stan sprzętu terenowego, ogrodzenia,
  • Utrzymanie zieleni.
 11. Dokonywanie kontroli listy obecności.
 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp i ppoż.
 13. Wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola.
Zakres czynności Głównego Księgowego oraz specjalisty ds. płac
1. Główny Księgowy jednostki podlega bezpośrednio Dyrektorowi jednostki.
2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
 
1/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości;
 
2/ prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 
3/ analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
 
4/ dokonywanie kontroli wewnętrznej;
 
5/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora  jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 
6/ wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
 
7/ opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowychz wykonania budżetu i ich analiz.
 
Ponadto do obowiązków Głównego Księgowego należy:
1. Sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez Dyrektora oraz upoważnionych pracowników.
2. Naliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Prowadzenie kart wynagrodzeń i przechowywanie dokumentacji płacowej.
4. Prowadzenie kartotek zasiłkowych i przechowywanie dokumentacji.
5. Przygotowanie list płac do wypłaty.
6. Obliczanie wynagrodzeń potrzebnych do wniosków emerytalno - rentowych.
7. Obliczanie podatków od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dokonywanie potrąceń wg wykazu udzielonych pracownikom pożyczek.
 
Zakres obowiązków specjalisty ds kadr.
1. Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników przedszkola.
2. Prowadzenie archiwum akt.
3. Sprawdzanie list obecności pracowników ze stanem faktycznym.
4. Prowadzenie kartoteki nieobecności pracowników.
5. Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.
6. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
7. Sporządzanie protokołów powypadkowych z tytułu wypadków w pracy lub w drodze do pracy i z pracy.
8. Inne sprawy polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy.
 
Zakres obowiązków starszego intendenta.
I Zaopatrzenie i prowadzenie magazynów.
1. Sprawowanie opieki i nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego.
2. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola.
3. Zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze, środki czystości, sprzęty i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Sporządzanie kwitariuszy opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
5. Zbieranie odpłatności za przedszkole, dokonywanie ich wpłat na bieżąco do banku.
6. Prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wydawanie wg prowadzonego rejestru drobnego sprzętu do kuchni, artykułów biuro- wych, środków czystości.
8. Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej.
9. Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.
10. Prowadzenie dokumentacji wpływów i wydatków wg kwestionariusza wpłat dodatkowych z tytułu wynajmu pomieszczeń ( np. sali rekreacyjnej ), parkowania samochodów.
11. Prowadzenie na bieżąco kartoteki żywieniowej.
 
II Inne zadania.
1. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji oraz wysyłanie korespondencji.
2. Przepisywanie pism.
3. Przyjmowanie i załatwianie telefonów.4. Zabezpieczanie dokumentów archiwalnych.
5. Sporządzanie zamówień i zaopatrywanie kancelarii w druki ścisłego zarachowania, inne druki i artykuły kancelaryjne.
6. Zabezpieczanie pieczęci, komputera, dokumentacji druków ścisłego zarachowania i dokumentów poufnych.
7. Kontrola rozmów telefonicznych, rejestrowanie rozmów zamiejscowych.
8. Przyjmowanie i datowanie zwolnień lekarskich.
9. Pobieranie gotówki z banku na podstawie wystawianych czeków.
10. Terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 37
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Skurka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skurka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 15:48:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grażyna Skurka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 15:55:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Przymuszała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30 12:55:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »